Kategorier:

Mänskligheten står inför stora utmaningar. Genomgripande manipulation på alla nivåer gör att ingen tittar på de verkliga orsakerna till problemen i världen.

Bristande insyn i beslutsprocesser, systematiskt maktmissbruk, korruption och organiserad brottslighet underminerar den politiska arenan.

Alla är vi delaktiga i att upprätthålla den hierarkiska maktstrukturen. Vi är en del av helheten och problemen återspeglar oss alla. Vi måste därför förstå oss själva och vår omgivning. När vår ignorans minskar kan samhället blomstra. Medvetenhet, empati och ickevåld är nyckeln till inre och yttre välbefinnande.

Förändringen har redan börjat. Informationens tid är här och allt fler människor blir medvetna. I exoteriska skriften har vi sammanfattat den viktigaste informationen för att förstå vad som händer runt omkring oss idag. Men denna kunskap kan vi skapa en bättre värld och framför allt lära känna oss själva.

Exoteriska skriften

Ladda ned som pdf

Vi lever i en spännande tid just nu. Aldrig tidigare har information varit så lättillgänglig och öppen som den är nu. Men det finns fortfarande grundläggande kunskap som inte har hunnit komma ut till den breda massan. Nästa steg tror vi kommer att bli ett av de största som mänskligheten har tagit i grad av förståelse om hur vår omvärld ser ut och hur dess bakomliggande mekanismer opererar. Det är ett mycket betydelsefullt steg och vi tror att det är av yttersta vikt att övergången sker på ett så konstruktivt och fredligt sätt som möjligt. Meningen med det här utskicket är att berätta om den dolda informationen samt ge idéer på hur vi alla tillsammans kan agera för att detta skall leda till någonting positivt; vi vill undvika ytterligare lidande och konflikter.

Kunskap kan uppdelas i två grupper: Den exoteriska, allmänna och lättillgängliga kunskapen, samt den esoteriska, dolda och svårtillgängliga. Genom tiderna har den esoteriska kunskapen varit det huvudsakliga redskapet för att utöka och bibehålla makt. Den här indelningen av kunskap försvaras av antagandet att den stora massan inte har tid eller intellektuell kapacitet att tillgodogöra sig informationen. Kunskapen är endast  avsedd för den upplysta eliten med högre och mer utvecklad insikt och anses till och med vara farlig för den stora massan.

Denna tes har lett till det som ibland går under benämningen härskarstruktur, är en starkt hierarkisk struktur där det finns en klar uppdelning mellan den högre, som ger order, och den lägre, som utför dessa för att sedan få straff eller belöning. Ett stort problem med sådana strukturer är att de skapar en allt starkare centralisering av makt ju högre upp i strukturen man kommer och samtidigt mindre och mindre insyn. Det som kanske började en gång med stora visioner om en friare värld slutar snart i  korrumperad maktiver.

Med hjälp av bland annat Internet har information kunnat spridas till en allt större del av befolkningen om hur denna korruption pågår och har pågått genom århundraden. Snart kommer vi till den kritiska punkten då den här maktstrukturen antigen synliggörs eller skapar nya sätt att betrygga sin fortlevnad i det dolda, inte minst genom att rikta uppmärksamheten till olika konflikter som den i bakgrunden själv iscensätter och göder

Vi tror att det bästa vore om denna information blev tillgänglig till alla så fort som möjligt innan ytterligare förödelse skapas i världen. Dock är det viktigt att informationen åtföljs av ett budskap om empati och försoning. Det behövs ingen ny revolution, utan ett samhälle där vi kan omvandla härskarstrukturens egenskaper till någonting konstruktivt som gagnar alla; där vi istället för att följa yttre auktoriteter utan att tänka strävar efter samarbete med delade behov i centrum. Det börjar redan ske på många håll i samhället. Dessutom är det viktigt att förstå och själv begrunda vad information är, samt att kunna hantera denna kunskap på ett sådant sätt att man varken dömer eller klänger sig fast vid idéer och föreställningar utan lyssnar till alla med vetskapen att vi inte med säkerhet kan veta vad som är sant eller falskt.

Under flera års tid har vi varit djupt engagerade i att sprida information om dessa frågor och vi söker ständigt efter nya sätt att nå fler människor. Tillsammans har vi startat Exoteriska Föreningen som är partipolitiskt och religiöst oberoende. Vi utför projekt och agerar för att sprida vårt budskap i syftet att så många som möjligt skall få kunskap och makt att skapa en friare värld. Vi tänker driva ännu fler informationsprojekt samt skapa kampanjer, spela in filmer mm.

Det viktigaste för att vi skall lyckas med att nå vårt mål är att du fortsätter att informera dig själv och andra i dessa frågor. Vi hoppas på ditt bidrag, att du blir delaktig och att vi tillsammans kan sprida budskapet till så många som möjligt.

Läs fortsättningen här

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Connect with Facebook