Var med att starta en ny epok!

Med mycket mod och ansträngning så kommer vi att kunna förändra världen. Läs om Det Exoteriska Manifestet och vår vision om fredsbyarna som kan komma att spela en nyckelroll i […]

Med mycket mod och ansträngning så kommer vi att kunna förändra världen. Läs om Det Exoteriska Manifestet och vår vision om fredsbyarna som kan komma att spela en nyckelroll i slaget om vår framtid.

Efter många års studier av makstrukturer, kontrollmekanismer och alternativa lösningar så kan jag lägga fram ett konkret förslag för hur vi kan bryta nuvarande trend av plundring och utarming av planeten och människan.

Lösningen bygger på att skapa ett alternativ till dagens samhälle. Ett alternativ som kan visa på hur vi som människor kan leva i harmoni med varandra och naturen. Detta alternativ kallar jag fredsbyarna. Fredsbyarna kommer att starta empatiska dialoger med rådande strukturer och vara ett stöd för att hela samhället sakta med säkert skall gå mot en harmonisk utveckling.

”Vi kan inte lösa problem med samma typ av tänk som skapade dem”. -Einstein

Här kommer jag att lägga ut grunderna för fredsbyarna.

Suveränitet

Den grundläggande lag som kan sägas härstamma från naturliga lagar bygger på enkla och logiska principer.

Du får inte skada någon annan människa, orsaka förlust av egendom eller vara bedräglig i kontrakt.

Egendom får dock nyttjas av andra om detta inte medför förlust av egendomen.

Alla lagar som skapas utöver detta fungerar som frivilliga kontrakt för alla som önskar att delta.

Civil olydnad

Idag har hundra tusentals lagar stiftas för att styra mänskligheten. Dessa lagar är inte frivilliga och vi ges ingen möjlighet att välja om vi vill delta i samhället. Vi ser samtidigt att detta system av lagar inte säkerställer grundläggande rättigheter för människa eller natur.

Vi bör inte följa lagar som strider mot våra grundläggande rättigheter och sådana lagar bör anses vara olagliga.

Om vi studerar lag så är dessa huvudsakligen skrivna för att kontrollera beteendet av ”personer”. Vi tror att vi måste vara personer då vi har personnummer och behöver nyttja samhällets tjänster för att överleva. Men vi har som suveräna människor rätt till att leva och har all möjlighet till att att göra handel med and människor och entiteter i  samhället

Vi är inte bundna till att vara ”personer” och vi bör istället definiera oss som suveräna människor.

Fredsbyarna kommer att uppmuntra att människor bygger egna hem samt sköta om och dra nytta av skog och mark utan att lagligen äga marken i fråga. Att ges förutsättningar för grundläggande överlevnad är en självklar rättighet som de flesta i dag inte har möjlighet till.

Empatisk Kommunikation

Om någon konflikt uppstår med samhället eller inom gruppen så finns det sätt att hantera det på ett sätt som fördjupar förståelse. Om någon part anser att hans/hennes rättigheter inte har blivit respekterade så påbörjas en dialog med Empatisk Kommunikation.

Konflikter löses genom en dialog där Empatisk Kommunikation används för att förstå alla parters behov samt hitta en lösning som möter så många behov som möjligt.

Grunderna för empatisk kommunikation beskriv bl.a i ickevålds-kommunikation (NVC) utformat av Marshall Rosenberg.

Genom att bjuda in till empatiska dialog med olika entiteter i samhället så kan vi hjälpa dem att möta sina behov och samtidigt värna om våra egna, mänsklighetens och jordens behov.

Positiva hierarkier

För att sköta administration av gemensamma resurser föreslås ett representativt system baserat på konsensus kallat ”5-grupper”.

Principen för 5-grupper är att:

Alla deltagare delas in i grupper av fem personer. Varje grupp rådgör om aktuella frågor och beslutar med konsensus hur de önskar agera. En av de viktigaste uppgifterna för varje grupp är att utse en förtroendeperson inom gruppen. Alla förtroendevalda kommer sedan åter igen delas in i grupper av fem. Denna process upprepas tills den har skapats en positiv hierarki.

Viktigt att poängtera är att de beslut som skapas av 5-gruppen inte kan begränsa någon annans rättigheter.

Att vara fem människor i varje grupp är medvetet valt för att säkra att alla människor har möjlighet att komma till tals utan att gruppmentalitet skall leda beslutsprocessen.  Strukturen har därmed ett inbyggd skydd mot infiltration och påverkan utifrån.

Harmonisk utveckling

Det finns idag mycket information om hur vi kan leva i harmoni med naturen och varandra. Alla dessa metoder och tekniker kommer att främjas och vidareutvecklas. Det finns flera tekniker som verkar mycket lovande för att återskapa en balans med naturen.

Bygga billiga och ekologiska hus som utnyttjar sol- och  jord-värme. Odla skogsträdgårdar som producerar mat och stärker jordarna. Rena vatten genom att skapa virvlar och använda bakterier för att bryta ned gifter. Skapa egna valutor som är fria och decentraliserade.

Vi behöver ha med dig från början

Vår vision sträcker sig längre än till oss själva. Vi vill vara med att omforma hela vår cililication till att leva i harmoni med jorden. Vi arbetar och dedikerar våra liv till att skapa ett hållbart system för alla. Oavsätt om du har möjlighet att bo i en av byarna eller om du väjer att vara kvar i samhället så har du en möjlighet att påskynda transformationen.

Det finns inget som kan hindra oss om vi är villiga att möta dagens problem med empati och civil olydnad.

När du står upp för det som är rätt och gör det med vördnad och respekt mot alla varleser så finns det ingen som ärligt kan säga att du gör fel.

Frid
Mikael Cromsjö

Kontakt:
mikael@exoteriska.se
0707542396